پروژه پایان یافته

رشته حمل ونقل

  • حمل و نقل و راه سازی

1

احداث راه‌آهن انبار فجر مشهد

جهاد سازندگی خراسان-شرکت تامین علوفه و بذر ایران

خراسان رضوی

70

2

احداث و بهسازی راه خط لوله گاز سرخس مشهد

شرکت ملی گاز ایران-منطقه 4

خراسان رضوی

70-72

3

احداث و بهسازی راه خط لوله گاز  قوچان- شیروان- بجنورد

شرکت ملی گاز ایران-خطوط انتقال

خراسان رضوی

72

4

احداث راه سایت آبگل قوچان

شرکت ملی مخابرات ایران

خراسان رضوی

73

5

احداث و بهسازی راه خط لوله گاز بجنورد- نکاه

شرکت ملی گاز ایران-خطوط انتقال

خراسان شمالی

73

6

احداث راه سایت آبگل (قرارداد 2)

شرکت ملی مخابرات ایران

 

73

7

احداث راه سايت جنت -اسفراین

شرکت ملی مخابرات ایران

خراسان شمالی

72

8

احداث راه مرزي دوآب ملو قطعه 5

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

69-70

9

احداث راه مرزي دوآب ملو قطعه6

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

70-71

10

احداث راه مرزي دوآب ملو قطعه7

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

70-71

11

احداث راه مرزي دوآب شرشری قطعه 1

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

69-70

12

احداث راه مرزي دوآب شرشری قطعه 2

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

69-70

13

احداث راه مرزي دوآب شرشری قطعه 3

جهاد سازندگی خراسان-ستاد عمران مرز ها

خراسان رضوی

71-72

14

احداث راه طرقبه - نقندر

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

72

15

احداث راه حصار- گلستان و طرقبه - شاندیز

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

70

16

احداث راه گوارشک- انداد

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

71

17

احداث راه خرکت - گوش قطعه 1

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

70

18

احداث راه خرکت - گوش قطعه 2

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

70

19

احداث راه بازمرگان

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

69

20

احداث راه بزد

جهاد سازندگی خراسان

خراسان رضوی

69

21

محوطه‌سازی و آسفالت انبارها مرکز تولید بتن شرکت سرمایه گذاری مسکن

بنیاد مستضعفان خراسان

خراسان رضوی

69

22

آماده‌سازی و آسفالت محوطه و معابر پروژه لاله شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

بنیاد مستضعفان خراسان

خراسان رضوی

69

23

احداث عملیات راه سایت مخابراتی سه چنگی قرارداد (2)

شرکت مخابرات ایران

خراسان جنوبی

74

24

احداث عملیات راه سایت مخابراتی جنت قرارداد (2)

شرکت مخابرات ایران

خراسان شمالی  

72