فرم استخدام

لطفا با دقت فرم استخدامی را تکمیل نمایید.


مشخصات متقاضی

لطفا تمام سوابق تحصیلی را قید نمایید


درصورت داشتن مدرک دوم این قسمت را پرکنید

سوابق کاری


مهارت کار و رایانه و سایر اطلاعات

اینجانب تعهد می نمایم که در کمال صداقت، صحت و صراحت این فرم را تکمیل نموده، چنانچه نادرستی هر یک از اطلاعات ارائه شده به اثبات رسید، به منزله استعفا تلقی شده و متعهد به جبران کلیه زیانهای وارده می باشم.