معرفی شرکت

خانه معرفی شرکت

- معرفی اجمالی

شررکت توس مسریر با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسری، سراخت، نصرب، راه اندازی و اجرای پروژه های عمرانی، صرنعتی و معدنی در سال 1368 تاسیس شده است. این شررکت در طول بیش از چهار دهه سرابقه کاری خود در سرایه برخورداری از نیروهای متخصرص، توان فنی و نرم افزار های تخصرصری، طیف وسریعی از ماشرین آالت سرنگین و فوق سرنگین، تجهیزات و امکانات مهندسری، عمرانی و معدنی توانسرته با خردمرت جهرادی و خرداپسرررنردانره و همانین اسرررتفراده حرداک ری از تجربیرات موفق، مردیریرت جراما و ایجراد حس اطمینران در کارفرمایان، ضررمن برقراری نامی ماندگار و قابل اعتماد، گامهای اسرراسرری نیز در عرصرره عمران و آبادانی کشررور در چهارچوب سریاسرتهای توسرعه اقتصرادی ایفا نماید و در این راه دهها پروژه بزرگ عمرانی در زمینههای راه و ترابری، پل سرازی، سراخت تونل، کاوشهای زمینی )اسرتخراج معادن بزرگ کشرور(، ابنیه و سراختمان، نیرو و تاسریسرات و تجهیزات صرنعتی)ختوا انتقال آب و فاضرالب، تصرفیه خانه های آب و فاضرالب، تسرتیا اراضری کشراورزی، سرد سرازی، کانال های آبیاری و زه کشری( را با موفقیت به پایان برساند. شرررکت توس مسرریر با توجه به سررابقه و تجربه موجود موفق به اخذ رتبههای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاسررت جمهوری به شرح ذیل گردیده است:

 • رشته کاوشهای زمینی پایه (1)
 • رشته راه و ترابری پایه (1)
 • رشته صنعت و معدن پایه (1)
 • رشته آب پایه (2)
 • رشته ساختمان و ابنیه پایه (4)
 • رشته نیرو پایه (5)

شررکت توس مسریر به منظور تحقق کیفیت متلوب در ارائه خدمات، اسرتقرار نظام مدیریت کیفیت و رعایت مسرائل ایمنی و زیسرررت محیتی ضرررمن اعتقراد بره لزوم پیرادهسرررازی در کلیره سرررتوح مردیریتی و تمرام مراحرل اجرای پروژههرا موفق بره اخرذ گواهینامههای ذیل گردیده است:

 • سیستم مدیریت کیفیت ایزو (9001)
 • سیستم مدیریت محیط زیست ایزو (14001)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای ایزو (45001)
 • سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (MS-HSE)

- اهداف و ارزشها

- شررکت توس مسریر با اعتقاد به ارزشهای الهی و در هماهنگی با سرنتهای هسرتی، در کلیه فعالیتهای خود کرامت انسرانی را محترم شرمرده و به آن ارج مینهد. بر این باوریم که »صرداقت و درسرتیو، »وفای بعهد و امانتداریو و »رعایت قوانین و مقرراتو ارکان اعتمادآفرین همکاری توس مسیر با تمام ذینفعان است

- شرکت خود را در قبال کارفرمایان »پاسخگوو میداند و در فرایند ارائه خدمت به ایشان از هرگونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.

شرررکت توس مسرریر نه تنها خود را به رعایت اسررتانداردها و توافقات کیفی تعهد شررده ملزم میداند، بلکه به لحاظ حرفهای در اجرای پروژهها، راهکارهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشرنهاد میدهد. بر این باور به »نهادینه شردن کیفیت در کل زنجیره ارائه خدماتو و »بهبود مستمر در فرایند های کسب و کار خودو میاندیشد.

- در توس مسرریر، »یادگیریو در ابعاد فردی و سررازمانی یک باور و »نوآوریو یک ارزش ویژه اسررت. بر این اسرراس، شرکت خود را پیشاهنگ ورود به عرصه پروژههایی میداند که نیازمند بومیسازی فناوری است

- کارکنان منابا حیاتی و سررمایه اصرلی توس مسریر هسرتند. ما در عین اعتقاد به انگیزش و خشرنودی کارکنان، در یک همکاری پایدار به »سالمت و ایمنیو و »رشد و تعالیو ایشان میاندیشیم.

- توس مسریر به سرودآوری بلند مدت در چهارچوب » اهداف و منافا ملیو و »ارزشهای سرازمانی خودو مینگرد و شهرت و اعتبار خویش نزد ذینفعان را منشا پایداری آن میداند.

- فعالیتهای شررررکت همواره در»رشرررد و شرررکوفایی سررررمایه ملیو ارزش آفرین خواهد بود. همانین با اعتقاد به مسئولیتهای اجتماعی، توس مسیر خود را به »حفظ محیط زیستو متعهد میداند.

- اعتبار نام و نشرران توس مسرریر در جامعه حرفهای کسررب و کار معدن و عمران در »کیفیتو، »تحویل به هنگامو، »قابلیت اعتمادو و »سرآمدیو تجلی خواهد یافت.

- چشم انداز

 • - قرار گرفتن در زمره برترین شرکتهای عمرانی و معدنی کشور و منتقه و در مقیاس استانداردهای بین المللی، با تمرکز بر توسعه پایدار
 • - مشارکت موثر و گسترده و بسط حوزه فعالیتها در پروژههای عمرانی کالن و زیربنایی در صنایا مادر، در عرصههای بین المللی با استفاده از کنسرسیوم ها و مشارکتهای خارجی
 • - پیشرو و پیشتاز بودن در عرصه ساخت مجتما های چند منظوره و بلند مرتبه سازی در صنعت ساختمان کشور
 • سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کشور با ب ازده بلند مدت و اشتغال پابدار
 • - تبدیل شدن به سازمانی برخوردار از سیستم های بروز و منتبق با استانداردهای جهانی
 • - فراهم نمودن سیستم جاما مدیریت منابا انسانی در جهت حفظ و نگهداری و ارتقای تخصص، توانمندی و رضایت کارکنان
بالا

طراحی و پشتیبانی گروه نرم افزاری نیل رایانه خراسان