احداث بزرگراه چمن بيد-کریک

  • حمل و نقل و راه سازی

احداث بزرگراه بطول41 کیلومتر

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

خراسان شمالی

سال اجرا:90