استخراج سنگ آهن و باطله برداري معادن سنگ آهن سنگان گروه الف: ناحیه مرکزی

  • کاوش های زمینی(معدن)

استخراج 71 میلیون تن سنگ آهن و 159 میلیون تن باطله برداری از معادن سنگ آهن سنگان

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )

خراسان رضوی

سال اجرا:99