بهره برداري و استخراج و باطله برداری معدن مس ایجو قرار داد 5850

  • کاوش های زمینی(معدن)

استخراج و باطله برداری معدن مس ایجو به حجم کل  12،000،000تن

کرمان

شرکت ملی صنایع مس ایران

سال اجرا:98