استخراج و باطله برداری معدن مس (ایجو) قرار داد 4000

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت ملی صنایع مس ایران

شهربابک- کرمان

سال اجرا:89-98