احداث بزرگراه بجنورد-کریک

  • حمل و نقل و راه سازی

وزارت راه و ترابری-شرکت ساخت و توسعه راه ها،ازاد راه ها و اتوبان ها

خراسان شمالی

سال اجرا: 89-94