پروژه پایان یافته

بهره برداري و استخراج و باطلهبرداری معدن سرب و روی انگوران (قرارداد3)

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

زنجان

سال اجرا:85-86