خط انتقال فاضلاب اولنگ مشهد

  • آب

  • خط انتقال فاضلاب اولنگ مشهد شامل کانال کنی، سازه های بتنی، احداث منهول ها، لوله گذاری خط 2000بطول 10 کیلومتر
  • درصد پیشرفت:100
  • سال اجرا:83-78