بهسازی تاسیسات آبرسانی تبریز و ترمیم و تعمیرات خط لوله آبرسانی تبریز از زرینه رود به تبریز

  • آب

  • کارفرما:شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • شروع پروژه:مرداد ماه 90
  • خاتمه پروژه:اردیبهشت ماه 94
  • درصد پیشرفت:100
  • میزان اشتغال زایی مستقیم:230نفر
  • میزان اشتغال زایی غیر مستقیم:550 نفر
  • بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه با ظرفیت 5/5 متر مکعب در ثانیه با کدورت 3000(ppm) و ایستگاه های پمپاژ ومخازن ذخیره و تعدیل به طول 180کیلوتر از میاندواب تا تبریز به حجم400 میلیون متر مکعب
  • عملیات اجرایی بهسازی تاسیسات آبرسانی تبریز و ترمیم و تعمیرات خط لوله آبرسانی تبریز از زرینه رود و بهره برداری از خط انتقال و تصفیه خانه آب تبریز از زرینه رود به طول 180 کیلومتر (خط 2000 میلیمتر)