پروژه پایان یافته

سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک

  • آب

  • احداث و ترفیع سد رسوبگیر مجتمع مس میدوک شهربابک به حجم 15 میلیون تن
  • درصد پیشرفت:100
  • سال اجرا:93-89