باند دوم بزرگراه تریت حیدریه – مهنه

  • حمل و نقل و راه سازی

کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

شروع پروژه:14مرداد 1385

خاتمه پروژه:26آبان 1394

میزان اشتغال زایی مستقیم:180نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم:450نفر

محور تربت حیدریه-گناباد،بخشی از محور مواصلاتی مهم شرق کشوربوده که در خصوص ترانزیت کالا از جنوب کشورو ارتباط کشورهای آسیای میانه به بنادر جنوبی و همچنین تردد زائرین امام رضا(ع)از استانهای جنوبی و مرکزی کشور به مشهد مقدس،از اهمیت شایان ذکری برخوردار است و این پروژه به طول37کیلومترنیزبخشی ازهمین شاهراه ارتباطی مهم مبباشد.