پروژه پایان یافته

بهره‌برداري از خط انتقال و تصفيه خانه آب تبريز از زرينه رود

  • آب

وزارت نیرو-شرکت آب منطقه آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی