پروژه پایان یافته

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه

  • آب

عنوان:عملیات بهره برداری وراهبردی و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه

موقعیت:استان خراسان رضوی

مشخصات پروژه:حفاظت وبهره برداری ونگهداری وانجام تعمیرات اصولی تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه با فرایند لجن فعال هوادهی گسترده به ظرفیت تقریبی 13000 متر مکعب در روز

درصد پیشرفت:100

سال اجرا:97-95