پروژه در حال اجرا

پروژه راه اصلی میامی - جاجرم

  • حمل و نقل و راه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

*شروع پروژه:1398

*این پروژه به طول 59 کیلوتر می باشد

*عملیات خاکی باقیمانده واقع در مسیر

*تکمیل عملیات بنیه فنی تیپ شامل کانال ها،آبروهای تیپ ودیوارهای واقع در مسیر

تکمیل عملیات مربوط به اجرای پلهای زیر گذر و روگذر به همراه رمپ ولوپ های واقع در مسیر

*تکمیل عملیات روسازی شنی مشتمل بر زیر اساس و اساس وشانه سازیهای واقع در مسیر

*تکمیل عملیات مربوط به آسفالت و تکمیل لایه های بیندر،توپکا،پریمکت و تک کت به همراه کلیه لکه گیری و درزگیریهای واقع در مسیر

*تکمیل عملیات مربوط به اجرای سیفون به همراه زهکشی جهت هدایت داخل آبهای سطحی واقع در مسیر

*تکمیل عملیات مربوط به اجرای هندریل ها،نصب جان پناه ها،نصب تابلوها،علائم راهنمایی و سایر عملیات تکمیلی لازم برای اتمام و بهره برداری از پروژه