پروژه در حال اجرا

تکمیل طرح اجرای شبکه فاضلاب و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه در قالب قرارداد بیع متقابل(Buy Back)

  • آب

 
 
 
 
 
 
 
 
*کارفرما:وزرات نیرو(شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی )

شروع پروژه:1397/5/15

خاتمه پروژه:1426/5/15

پیشرفت فیزیکی:10%

میزان اشتغال زایی مستقیم:140 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم:350نفر

تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر تربت حیدریه به طول 100 کیلومتر در اقطار 200 الی 700میلیمتر،نصب 22 هزار انشعاب فاضلاب و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب این شهر به ظرفیت 12 هزار متر مکعب در شبانه روز و همچنین بهره برداری،راهبری و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب موجود به طرفیت 13 هزار متر مکعب در شبانه روز.