پروژه پایان یافته

احداث ساختمانهای سایت مایکروویو

  • حمل و نقل و راه سازی

  • احداث ساختمانهای بهره برداری، سازه های دکل، تاسیسات و تجهیزات سایت مایکروویو سه چنگی طبس، آبگل - قوچان