پروژه پایان یافته

احداث تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

  • آب

  • احداث تصفیه خانه فاضلاب بیرجند شامل لاگونها به ظرفیت 2 مدول 200.000 نفری و احداث راه دسترسی به طول 7 کیلومتر
  • درصد پیشرفت :100
  • سال اجرا:84-80