فرم استخدام

لطفا با دقت فرم استخدامی را تکمیل نمایید.


مشخصات متقاضی

لطفا تمام سوابق تحصیلی را قید نمایید

سوال و پاسخ

دوره های تخصصی طی شده

سوابق کاری


آشنایی به زبان خارجی

مهارت کار و رایانه

وضعیت جسمانی و بهداشتی

سوابق تامین اجتماعی

شخص معرف

سایر اطلاعات و هماهنگی ها


آیا در موارد ذیل تمایل به همکاری داری؟

اینجانب تعهد می نمایم که در کمال صداقت، صحت و صراحت این فرم را تکمیل نموده، چنانچه نادرستی هر یک از اطلاعات ارائه شده به اثبات رسید، به منزله استعفا تلقی شده و متعهد به جبران کلیه زیانهای وارده می باشم.