فرم استخدام

لطفا با دقت فرم استخدامی را تکمیل نمایید.


مشخصات متقاضی

لطفا تمام سوابق تحصیلی را قید نمایید

سوابق کاری


مهارت کار و رایانه

سوابق تامین اجتماعی

شخص معرف


آیا در موارد ذیل تمایل به همکاری داری؟

اینجانب تعهد می نمایم که در کمال صداقت، صحت و صراحت این فرم را تکمیل نموده، چنانچه نادرستی هر یک از اطلاعات ارائه شده به اثبات رسید، به منزله استعفا تلقی شده و متعهد به جبران کلیه زیانهای وارده می باشم.